[Bài 2] Cách thức tổ chức tài khoản trong Google Analytics

Google Analytics đưa ra việc tổ chức tài khoản phân cấp. Bạn có thể có 100 tài khoản Google Analytics trong một tài khoản Google.
Bạn có thể có 50 thuộc tính website trong một tài khoản Google Analytics.
Bạn có thể có 25 views trong một thuộc tính website.
Có một số kịch bản sau đây:
1. Nếu bạn có một website, bạn chỉ cần một tài khoản Google Analytics cho một thuộc tính website
2. Nếu bạn có 2 website, một cho doanh nghiệp và một cho cá nhân, có thể bạn phải tạo hai tài khoản, ví dụ là business và personal. Sau đó bạn sẽ thiết lập website doanh nghiệp với tài khoản business và website cá nhân với tài khoản personal.
3. Nếu bạn có nhiều website doanh nghiệp, nhưng ít hơn 50, lúc đó bạn sẽ chỉ dùng 1 tài khoản Google Analytics la business nhưng mỗi website sẽ là một thuộc tính khác nhau(và tất nhiên là một Tracking ID khác nhau)
4. Nếu bạn có nhiều website khác nhau và hơn 50 websites. Bạn có thể tách ra nhiều nhóm, mỗi nhóm ít hơn 50 website. Mỗi nhóm sẽ là một tài khoản Google Analytics, trong một tài khoản có nhiều thuộc tính.

[Bài 2] Cách thức tổ chức tài khoản trong Google Analytics
5 (100%) 1 Đánh Giá
Danny Shelton Jersey